היתר פליטה – חוק אוויר נקי

חוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008, נכנס לתוקף בשנת 2011 במטרה לשפר את איכות האוויר בישראל ולצמצם את זיהום האוויר במטרה לשמור על הבריאות ואיכות החיים של בני האדם ולהגן על הסביבה. בין הנושאים המטופלים באמצעות החוק חלה חובה על מפעלים גדולים להצטייד בהיתר פליטה. היתר הפליטה מתייחס לכל הפעילויות המתרחשות במפעל ובעלות פוטנציאל השפעה על הסביבה. בשנת 2012 הצטרפו למסגרת האסדרה מדיות נוספות (שפכים, קרקע, פסולת) כחלק ממדיניות המשרד להגנת הסביבה לאסדרה סביבתית משולבת.

החוק מגדיר כי מפעל צריך להצטייד בהיתר פליטה ולחדשו אחת ל 7 שנים.

החוק חל על מפעלים המקיימים אחת מ 26 הפעילויות המפורטות בתוספת השלישית לחוק ומחולקות למגזרים הבאים: אנרגיה, ייצור ועיבוד מתכת, תעשייה מינראלית, תעשייה כימית, ניהול פסולת ופעילויות אחרות.

לצורך עמידה בדרישות חוק אוויר נקי והאסדרה המשולבת חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים

לקבלת היתר פליטה הכוללת:

  • מידע כללי על מקור הפליטה (האתר);
  • הכנת סקר תהליכים לאתר;
  • הכנת סקר פליטות לאתר: סקר פליטות לאוויר (פליטות מוקדיות לאוויר, פליטות בלתי מוקדיות לאוויר, פליטות לאוויר עקב דליפות מרכיבי ציוד ופליטות לא שגרתיות), סקר שפכים, סקר זיהום קרקע, סקר פסולות, מטרדי ריח ומטרדי רעש;
  • סקר פערים מול ה BAT- ניתוח הפערים הקיימים במקור הפליטה בהשוואה לטכניקות המיטביות הזמינות (BAT- Best Available Technology) כפי שמופיעות במסמכי הייחוס האירופאיים BREF's;
  • בחירת הטכנולוגיה המיטבית הזמינה;
  • תכנית ליישום ה BAT והפחתת הפליטות;
  • סקר סביבתי אוויר- בחינת השפעה של מקור הפליטה על ריכוזי זיהום אוויר בסביבת המקור במצב קיים ובמצב עתידי;
  • סקר סביבתי שפכים – בחינת השפעת קולחי מקור הפליטה על ריכוזי המזהמים בקולחים ובבוצה המועברים לסביבה (מט"ש, נחל, ים) במצב קיים ובמצב עתידי;
  • ליווי שוטף לאורך כל שלבי אישור הבקשה עד קבלת היתר סופי;
  • ליווי שוטף ביישום הדרישות ומעקב על עמידה בתנאים לאחר קבלת ההיתר.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בליווי מפעלים מסקטורים שונים במסגרת היתר פליטה ועמידה בדרישות חוק אוויר נקי ואסדרה משולבת החל מכניסתן לתוקף.