חוק מרשם פליטות והעברות -מפל"ס (PRTR)

בשנת 2012 נכנס לתוקף חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב – 2012. החוק מוכר גם כחוק ה PRTR. החוק מטיל, בין היתר, על בעלי מפעלים חובת דיווח שנתית על פליטות והעברות של מזהמים ופסולות לסביבה. מטרות החוק בין השאר הינה הגברת שקיפות המידע הסביבתי בישראל, עידוד מפעלים להפחתת פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וסיוע בקבלת החלטות של ניהול סביבתי ומדיניות מקיימת.

החוק חל על מפעלים המקיימים אחת מ 74 הפעילויות המפורטות בתוספת השנייה לחוק ומחולקות למגזרים הבאים: אנרגיה, מתכת וברזל, תעשייה מינראלית, תעשייה כימית, פסולת ושפכים, חקלאות, מזון ומשקאות ואחר.

החוק מונה רשימה של 114 חומרים הנדרשים בדיווח למרשם הפליטות על פי ערכי סף לדיווח.

החומרים השונים מחולקים לפי יעד הפליטה/העברה: אוויר ( 89 חומרים) ומקור מים, ים, קרקע (92 חומרים). בנוסף, המפעל מחויב בדיווח נתונים אודות כמויות פסולות, שפכים, צריכת אנרגיה (חשמל, דלקים) ומים.

הדיווח למשרד להגנת הסביבה הינו דיווח שנתי המתקיים עד 31 במרס של אותה שנה, לגבי נתונים של שנת הכספים שקדמה לדיווח.

לצורך עמידה בדרישות חוק ה PRTR חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים הכוללת:

  • בחינת חלות החוק על המפעל – בחינה מקצועית האם המפעל נכלל בין מגזרי הפעילויות המחויבים לפי החוק בדיווח;
  • מיפוי ואפיון מקורות הפליטה והעברה במפעל;
  • זיהוי החומרים המזהמים הנפלטים במפעל והשוואתם לרשימת החומרים המוגדרת בחוק;
  • בחירת שיטת חישוב מיטבית (שח"מ) להערכת הפליטות של החומרים השונים;
  • חישוב כמותי של החומרים הנפלטים/מועברים לסביבה ובחינת הכמויות למול ערכי הסף המוגדרים בחוק;
  • הכנת הדיווח בהתאם לדרישות החוק.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בליווי מפעלים מסקטורים שונים במסגרת עמידה בדרישות חוק ה PRTR החל מכניסתו לתוקף.