סקר קרקע – סקר היסטורי

פעילות תעשייתית מלווה בשימוש של מגוון חומרים מסוכנים. אירועי תאונות/תקלה שונים, ו/או טיפול בלתי הולם עלולים להוות פוטנציאל ליצירת תשטיפים המכילים חומרים מסוכנים לקרקע ולתרום לזיהום הקרקע ומי לתהום.

מקור נוסף לזיהום הקרקע הוא מכלים וצנרת תת-קרקעית המכילים דלקים למיניהם (למשל תחנות דלק וצנרות דלק) וכימיקלים אחרים אשר אירועי דליפה מהם בעלי פוטנציאל ליצירת זיהום קרקע.

הטיפול בקרקע מזוהמת מכיל מספר שלבים:

 • סקר היסטורי;
 • סקר קרקע, גז קרקע, מים;
 • סקר סיכונים (אופציונלי);
 • טיפול במזהמים.

מטרת הסקר ההיסטורי (Phase 1) היא זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של קרקע באתר הנבדק (בעבר ובהווה) וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש באתר. על סמך הנתונים שזוהו ניתן להעריך האם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום באתר.

בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי יחל תהליך בחינה והערכה על פי מתודולוגית "מודל תפיסת האתר" (CSM- conceptual site model) ויוחלט האם קיים הצורך בהמשך הסקירה בקרקע. במידה שיימצא כי לא קיימת אפשרות ממשית לכך שהקרקע היא קרקע מזוהמת הדורשת טיפול, לא יידרשו פעולות נוספות. ככל שהממצאים יתמכו בחשד לזיהום קרקע או שלא ישללו אפשרות לקיומו של סיכון, תידרש המשך הסקירה.

הסקר נערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומבוסס על סיורים במפעל, ראיונות ונתונים שמתקבלים מהאתר ומידע ממקורות מידע פתוחים לציבור.

סקר היסטורי כולל:

 • מידע על פעילויות קודמות (טרם הקמת המפעל) בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע ומים;
 • פירוט של תשתיות, מערכים ומנגנונים הקיימים למניעת זיהום קרקע ומי תהום;
 • מידע על צנרת חוץ מפעלית (מיפוי, צנרת נוספת, ממצאי בדיקות תקינות, אירועי דליפות);
 • המלצות להמשך החקירה באתר בהתאם לממצאיו.

לצורך עמידה בדרישות החוק חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים להכנת סקר היסטורי הכוללת:

 • תיאור ומיפוי כללי של תהליכי הייצור במפעל/אתר;
 • ביצוע ראיונות ושאלונים בקרב עובדי האתר;
 • תיאור סביבת האתר באופן מילולי ובאמצעות מפות;
 • פירוט שימושי הקרקע באתר ובסביבתו;
 • מידע הידרו-גיאולוגי;
 • פירוט תשתיות המכילות חומרים מסוכנים ודלקים;
 • ליווי שוטף לאורך כל שלבי אישור הסקר.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בהכנת סקר קרקע היסטורי על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.