סקר שפכים

שפכי תעשייה בעלי פוטנציאל להשפעה שלילית על הסביבה ועלולים להכיל חומרים מזהמים בעלי טווח השפעות רחב. מפעלי תעשייה נדרשים לעמוד בערכי איכות שפכים כפי שנקבעו בחוק טרם הזרמתם/העברתם למקור חיצוני. אי עמידה בדרישות החוק עלולה לגרור פעילות אכיפה וקבלת עיצומים כספיים מהרשויות.

סקר שפכים מציג תמונת מצב על אודות מערכת השפכים במפעל. מטרת סקר השפכים הינה איתור וזיהוי מקורות פוטנציאלים להשפעה שלילית על איכות השפכים. תכולת סקר שפכים כוללת בין השאר תיאור תהליכי הייצור, צמצום הזיהום בתהליכי הייצור, מקורות השפכים, אפיון מרכיבי המזהמים הפוטנציאליים, תיאור תשתיות הולכת מים ושפכים, תיאור מתקני טיפול קדם, איכות השפכים וניתוח חלופות טיפול אפשריות לעמידה בדרישות החוק ותאגידי המים.

לצורך עמידה בדרישות החוק ותאגידי המים חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי מציעה חבילת שירותים להכנת סקר שפכים הכוללת:

  • תיאור ומיפוי כללי של תהליכי הייצור במפעל לרבות מתקני טיפול קדם לשפכים;
  • אפיון זרמי השפכים במפעל ומיפוי המוקדים בעלי פוטנציאל להשפעה שלילית;
  • ליווי בעת ביצוע דיגומים ואנליזות בזרמי השפכים השונים על פי הנחיות הממונה הן בנקודות המוצא של הזרמים והן בנקודות היציאה מהאתר;
  • ניתוח תוצאות הדיגום ועמידה על הפערים באיכות השפכים המוזרמת/מועברת מהמפעל ביחס לדרישות החוק;
  • בניית תכנית פעולה לטיפול בשפכים לצורך עמידה באיכות השפכים כמוגדר בחוק;
  • ליווי שוטף לאורך כל שלבי הכנת הסקר ואישורו;
  • ליווי שוטף ביישום ההמלצות והדרישות לצורך עמידה באיכות השפכים כנדרש.

חברת בי.איי.אי ייעוץ סביבתי בעלת ניסיון רב בהכנת סקרי שפכים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה וכללי תאגידי המים למפעלים מסקטורים שונים.